Daha İyi Yargı Derneği - Üyelik Formu

Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni

Daha İyi Yargı Derneği (“Dernek”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz ve resmi internet sitemiz olan http://www.dahaiyiyargi.org/ adresini ziyaret ederek ya da kişisel başvurunuz ile Derneğimize üye olmak istediğinizde, üyelik sürecinde bazı kişisel verilerinizi işlemek durumundayız. Size ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“KVK mevzuatı”) uygun olarak ne şekilde işlendiğine ilişkin sizleri işbu aydınlatma metni ile (“Aydınlatma Metni”) bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yollarla elde ediyor ve işliyoruz?

Derneğimize web sitesi üzerinden ya da şahsen yapılan üyelik başvurularının Dernek tüzüğü çerçevesinde kayıt altına alınması, değerlendirilmesini sağlamak amacı ile dernek üyelik formu çerçevesinde sunulan kişisel verilerinizi (kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, mesleki bilgileriniz, referanslarınız ve onların iletişim bilgileri ile diğer dernek üyelikleriniz gibi özel nitelikli kişisel verileriniz), meşru menfaatlerimiz çerçevesinde sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz. Bunun yanında üyelik formu kapsamında alınan özel nitelik veri olarak addedilen diğer dernek üyelikleriniz hakkındaki kişisel verilerinizi de KVK mevzuatı uyarınca açık rızanıza bağlı olarak işlemekteyiz. Ayrıca dernek etkinliklerinin görsel ve işitsel kayıtları tutulmaktadır bu kapsamda etkinlik katılımlarınıza ilişkin kişisel verileriniz hukuka uygun olarak ve ölçülü şekilde Derneğimiz tarafından işlenmektedir.

Üyelik başvuru formu kapsamında ileteceğiniz 3.kişilere ait referans bilgileri yalnızca üyelik kabul süreci ile sınırlı olarak kullanılacaktır ve başkaca amaçlarla kullanımı ya da 3. Kişilerle paylaşımı söz konusu olmayacaktır. İlgili kişileri bu hususta bilgilendirmenizi rica ederiz.

Kişisel verileriniz kimlerle hangi amaçlarla paylaşılmaktadır?

Üyelik sürecinde edindiğimiz kişisel verileriniz (isim, soy isim ve mesleki bilgilerinizle sınırlı kalmak kaydı ile) üyeliğe kabul değerlendirmelerinin Dernek tüzük kuralları doğrultusunda yapılabilmesi ve tamamlanabilmesi amacı ile dernek üyeleri paylaşılmakta ve web sitemizde yayınlanmaktadır (askıda bulunma süreci).

Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum, kuruluşlar ve yargı makamları ile KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktayız.

Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor mu?

Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.  

Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde Derneğimiz, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

KVK Mevzuatından Doğan Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 11 kapsamında, Derneğimize başvurarak;

(i) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (viii) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

İlgili taleplerinizi info@dahaiyiyargi.org veya Daha İyi Yargı Derneği Esentepe, Kore Şehitleri Cd. No:17, 34394 Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak başvurmak suretiyle Derneğimize iletebilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Metni, zaman zaman değişen mevzuat ya da ikincil düzenlemelere bağlı şekilde revize edilecek ve web sitemizde yayınlanacaktır.  

– Aralık 2019 –

Daha İyi Yargı Derneği

Rıza Metni

Aydınlatma Metni kapsamında bilgilendirildiğiniz üzere, dernek üyelik sürecinde sizden varsa diğer dernek üyelik bilgileniniz talep edilmektedir. Kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuat kapsamında özeli nitelikli kişisel veri addedilen dernek üyelik bilgilerinin işlenmesinde açık rızanıza ihtiyaç duymaktayız. Rıza vermemeniz durumunda dernek üyelik sürecinizi sağlıklı şekilde yönetemeyebiliriz. Verdiğiniz rızanın her zaman geri alınması mümkündür.