Avukatların Sorumluluk ve Yetkileri İyileştirilmeden Daha İyi Yargı Olamaz…

Topluma adalet ve uzlaşmanın yayılmasında Yargı’nın en önemli unsuru avukatlardır. Uyuşmazlıkların çözümünde bütün çağdaş hukuk sistemlerinde en az iki karşıt taraf, avukatları ve uyuşmazlığı gidermekle görevli yargıç görev alır. Yargıçların bağımsız olması, taraflara eşit mesafede durması ve tarafsız olması şarttır. Yargıç taraflara yardım edemez, yol gösteremez. Talep edilenin dışını çıkamaz, iddia edilmeyen veya savunulmayan hususları dikkate alamaz. Hakim, karar verendir, ama onun uyuşmazlığı ele almasını ve çözmesini sağlayan avukattır. Yargılamada, hakimin karar vermesine kadar geçen süreç, karşıt taraflara ve onların avukatların iddia ve savunmalarına ayrılmıştır. İşte bu nedenle adaletin ve uzlaşmanın topluma yayılmasında Yargı’nın en önemli unsuru uyuşmazlığı, iddiayı ve karşı iddiayı mahkemeye getiren, sunan ve savunan avukatlardır. Daha da önemlisi, avukatlar, daha en başında bireyleri hak ve mükellefiyetleri konusunda bilgilendirir ve ilişkilerini uyuşmazlık çıkmasını önleyecek şekilde kurmalarına yardımcı olurlar. Uyuşmazlık çıktığında da onu hakime götürme veya götürmeme kararını avukatlar verir. Hakimin uyuşmazlığı çözmek için ne kadar emek ve çaba göstereceğini de avukatlar belirlerler. Gerçekten de hakimin sarf edeceği zaman ve çaba avukatın uyuşmazlığı mahkemeye nasıl takdim ettiğine, uyuşmazlık konusu ile ilgili gerçeği nasıl ve ne derecede ortaya çıkardığına ve sunduğuna, davasına ne kadar iyi hazırlandığına, uyuşmazlığı hangi yönden tartışmaya açtığına ve benzer onlarca yargısal hususa bağlı olarak değişir. “İyi avukat hakimi keskinleştirir, kötü avukat köreltir.” sözünün sebebi budur. Karşıt tarafların avukatları, yargılamada ortaya çıkarılacak tüm bilgilere en başından sahip olurlarsa, uyuşmazlık hakkında verilecek kararı öngörebilir, uyuşmazlığı mahkemeye gitmeden de çözebilirler. Avukatın önemi sadece bundan ibaret değildir. Avukat, derinlemesine bilgi sahibi olduğu olaylara uygulanan kuralların nasıl geliştirilmesi konusunda da en iyi bilgiye sahiptir. Avukatlar uyuşmazlıkların çözümünde yargılama kurallarının nerede eksik kaldığını ve nasıl geliştirilebileceğini de en iyi görebilendir. Daha İyi Yargı için avukatlara, başta, uyuşmazlık konusu maddi gerçeğin tam ve doğru olarak ortaya çıkartılması, uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden uzlaşma yolu ile çözülmesi, hakimin işinin en aza indirilmesi, uyuşmazlık çözüm kurallarının geliştirilmesi konuları olmak üzere bir çok konuda çok önemli ve büyük görevler düşer. Avukatlara önemlerine uygun görev ve yetkilerin verilmesi, bu görevi en iyi bir şekilde yerine getirmelerinin sağlanması zorunludur. Bu sağlandığında, avukatlar,

  • Uyuşmazlıklarda üstün çıkmak yerine gerçeği ve adaleti bulmak,
  • Avukatları iddiayı savunan değil, adaleti gerçekleştirip dağıtan,
  • Gerçeği tam ve doğru olarak hakimin önüne getirerek hakimin en kısa zamanda en iyi kararı vermesini sağlayan,
  • Adaleti ve uzlaşmayı topluma ilk elden yayan,
  • Yargı’nın topluma uzanan en yakın kolu olan,
  • Yargıya hız kazandıran,

farklı ve saygın bir meslek grubu olacaklar ve toplumda hak ettikleri saygın yere hakkı ile sahip olacaklardır. Böyle nitelikleri olan avukatlar İngiltere’de, İsveç’te olduğu gibi saygınlık kazanacak, kendi toplumlarının itici gücü olacaklardır. Uyuşmazlıklarda dürüst davranmanın, uyuşmazlıkla ilgili gerçeklerin tam ve doğru ifşa’nın sağlanmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması, bu konuda avukatlara sorumluluk ve yetki verilmesi, bütün bu gelişmelerin ve ilerlemenin fitilini ateşleyecektir. Böyle bir düzende Yargı, hızla daha iyiye gidecek, uyuşmazlıklar azalacaktır. Dürüstlüğün sağlanmasında sizce avukata verilen yetki ve sorumluluk ne kadardır?

Mehmet Gün